Legislativa

Rybářský řád pro roky 2016 a 2017

Zákon o rybářství č. 99/2004 Sb.

Prováděcí vyhláška k zákonu o rybářství č. 197/2004 Sb. + přílohy


Bližší podmínky rybolovu – MP a P

Bližší podmínky-změny v RŘ-Rada ČRS

Dítě mladší 10 let věku může lovit ryby (§ 2 písm. j) zákona č. 99/2004 Sb. o rybářství) na jednu udici osoby starší 18 let, provádějící lov ryb ve smyslu § 13 a následujících zákona o rybářství.

Usmrcování ryb se provádí omráčením silným úderem tupým předmětem na temeno hlavy a přetnutím žaberních oblouků nebo přetnutím míchy a cév řezem bezprostředně za hlavou.

 

MP-bližší podmínky JčÚS ČRS

1. Nejmenší lovná míra kapra obecného (Cyprinus carpio) je zvýšena na 40 cm, lipana podhorního (Thymallus thymallus) na 40 cm, okouna říčního (Perca fluviatilis) na 15 cm.
2. Pokud má MO ČRS, podílející se na společném rybolovu a hospodaření, ve svém povodí část revíru se statutem „místního významu“, organizuje si způsob vydávání zvláštních místních povolenek, evidenci úlovků a sama si hradí i zarybňování.
3. Hospodář MO ČRS může po projednání ve výboru hájit část nebo celý revír až na dobu 14 dní od vysazení ryb, dále na dobu nezbytně nutnou v době nepříznivých podmínek, úhynů ryb nebo v dalších odůvodněných případech souvisejících s hospodařením na rybářském revíru. Tuto skutečnost vyznačí MO ČRS na přístupových cestách tabulemi, v případě hájení po vysazení nejméně dva dny před vlastním hájením.
4. Parma obecná je celoročně hájena,
sumec velký je hájen v období 1. 1. – 15. 6. a v období 1. 11. – 31. 12.,
okoun říční je hájen v období 1. 1. – 30. 4.
5. Při lovu ryb platí zákaz používání jakýchkoliv skleněných nádob k rybářským účelům (nástrahy, návnady, osvětlení apod.).
6. Uživatel revíru může z důvodu konání sportovních akcí hájit celý revír nebo jeho část, tuto skutečnost vyznačí na přístupových cestách tabulemi nejméně jeden týden před konáním akce.
7. Lovící, pokud loví na členskou povolenku, je povinen mít u sebe při lovu svou členskou legitimaci ČRS s vylepenou podobenkou a na požádání rybářské stráže se jí prokázat.
8. V rybářských revírech se zakazuje lov i v místech, kde se nahromadily ryby za povodňového stavu.
9. V mimopstruhových revírech si může lovící ponechat v jednom dnu nejvýše 2 kusy kapra, nebo štiky, nebo candáta, nebo bolena, nebo sumce, nebo jejich kombinace.
10. Při lovu na umělou mušku je zakázáno lovit na jakékoliv gumové nástrahy typu twister, ripper, banjo apod., lov na tyto nástrahy je považován za přívlač při použití jakékoliv výbavy. Od 1.1. do 15.6. je povoleno používat streamery o velikosti max. 5 cm.
11. Na rybářských revírech, kde je zakázáno vnadění, je zákaz vhazování návnady do vody jakýmkoliv způsobem včetně pomocí krmítek.
12. Uchovávání živých ryb je povoleno výhradně ve vlastním dostatečně prostorném vezírku. Pokud lovící uchovává ryby ve vezírku i mimo povolenou dobu lovu, je povinen ho označit štítkem se svým jménem a adresou. Haltýře jsou zakázány! Nástražní rybky je možné uchovávat v k tomu účelu určené nádobě (řízkovnici), jejíž vnější rozměr nepřesahuje ani v jednom směru 40 cm.
13. Na základě udělení výjimky KÚ Jihočeský kraj (Sp. zn.: OZZL 37596/2013/pelh) se povoluje na revírech v působnosti KÚ Jihočeský kraj lov jelce jesena (Leuciscus idus) a mníka jednovousého (Lota lota). Osoba provádějící lov je povinna při ulovení jelce jesena a mníka jednovousého zapsat do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) kusy přisvojené bezprostředně po ulovení a ponechání a rovněž také kusy vrácené do revíru (včetně kusů menších než je nejmenší lovná míra). Osoba oprávněná k lovu si ponechámaximálně jeden kus mníka jednovousého a jelce jesena v jednom dni.
14. Všechny rybářskou stráží (RS) zadržené povolenky na rybářských revírech sdružených do SRH doručuje RS v zákonné lhůtě 5 pracovních dnů spolu s kopií hlášenky o přestupku sekretariátu toho územního svazu, v jehož působnosti se rybářský revír, na němž k přestupku došlo, nachází. Hlášenku o přestupku zašle RS té MO, kde je přestupce členem. Kárný orgán MO je povinen bezodkladně sdělit sekretariátu příslušného územního svazu výsledek pravomocně skončeného kárného řízení; ke zprávě připojí kopii rozhodnutí kárného orgánu. Zadržená povolenka bude rybáři vrácena podle výsledků kárného řízení.
15. Na jednu územní roční mimopstruhovou povolenku je držitel oprávněn si ponechat maximálně 50 kusů kapra, štiky, candáta, bolena, sumce nebo jejich kombinace. V případě, že držitel povolenky vyčerpá tento limit, je oprávněn si zakoupit další povolenku.

P-bližší podmínky JčÚS ČRS

1. Na pstruhových revírech Jihočeského územního svazu je možno lovit všemi způsoby lovu povolenými v daném období roku sedm dní v kalendářním týdnu. Přivlastňovat si ryby lososovité (pstruh obecný /Salmo trutta/, pstruh duhový /Oncorhynchus mykiss/, siven americký /Salvelinus fontinalis/, lipan podhorní /Thymallus thymallus/) je možno pouze tři dny v kalendářním týdnu. Tyto dny musí být v oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) označeny zakroužkováním data.
2. Osoba provádějící lov si smí v jednom kalendářním dni ponechat v povoleném limitu pouze jednu lososovitou rybu, jejíž celková délka přesáhla 45 cm.
3. Maximální počet ponechaných lososovitých ryb na jednu roční pstruhovou povolenku je stanoven na 50 ks. V případě, že držitel povolenky vyčerpá tento limit, je oprávněn si zakoupit další povolenku.
4. Nejmenší lovná míra kapra obecného (Cyprinus carpio) je zvýšena na 40 cm, nejmenší lovná míra lipana podhorního (Thymallus thymallus) je zvýšena na 40 cm.
5. Parma obecná (Barbus barbus) je celoročně hájena.
6. Při lovu na umělou mušku je zakázáno používat zátěže umístěné mimo tělíčko mušky, stejně tak je zakázáno použití plovoucích zařízení, jako je kulové plovátko, splávek apod. Je zakázáno lovit pomocí „dřívka“ a metodou „bagr“ (včetně dvou a více rybářů lovících těsně vedle sebe). Dále je při lovu na umělou mušku zakázáno lovit na jakékoliv gumové nástrahy typu twister, riper, banjo apod. Lov na tyto nástrahy je považován za přívlač při použití jakékoliv výbavy. V revírech nebo částech revírů, kde je povoleno lovit pouze na umělou mušku, je povoleno lovit pouze s klasickou muškařskou výbavou skládající se z muškařského prutu, muškařského navijáku, muškařské šňůry a návazce libovolné délky.
7. Uživatel může z důvodu konání sportovních akcí hájit celý revír nebo jeho část.
8. Pokud osoba provádějící lov loví na členskou povolenku, je povinna mít u sebe při lovu svou členskou legitimaci ČRS s vylepenou podobenkou a na požádání rybářské stráže se jí prokázat.
9. V rybářských revírech se zakazuje lov v místech, kde se nahromadily ryby za povodňového stavu.
10. Na nádržích Květoňov, Soběnov,ŽŽumberk, Dobrkovská Lhotka, Humenice a Besednice je zakázáno vnadění včetně používání krmítek.
11. Na pstruhových revírech JčÚS ČRS České Budějovice je povolen lov ryb na nástrahy vybavené pouze háčky bez protihrotu nebo se zamáčknutým protihrotem. Platí pro lov na umělou mušku, přívlačí, plavanou i položenou.
12. Uchovávání živých ryb je povoleno výhradně ve vlastním dostatečně prostorném vezírku. Pokud lovící uchovává ryby ve vezírku i mimo povolenou dobu lovu, je povinen ho označit štítkem se svým jménem a adresou. Haltýře jsou zakázány!!!
13. Na základě udělení výjimky KÚ Jihočeský kraj (Sp. zn..:OZZL 37596/2013/pelh) se povoluje na revírech v působnosti KÚ Jihočeský kraj lov jelce jesena (Leuciscus idus) a mníka jednovousého (Lota lota). Osoba provádějící lov je povinna při ulovení jelce jesena a mníka jednovousého zapsat do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) kusy přisvojené bezprostředně po ulovení a ponechání (označit „ponechán“) a rovněž také kusy vrácené do revíru, včetně kusů menších než je nejmenší lovná míra (označit „vrácen“). Osoba oprávněná k lovu si ponechá maximálně jeden kus mníka jednovousého a jelce jesena v jednom dnu.
14. Všechny rybářskou stráží (RS) zadržené povolenky na rybářských revírech sdružených do SRH doručuje RS v zákonné lhůtě 5 pracovních dnů spolu s kopií hlášenky o přestupku sekretariátu toho územního svazu, v jehož působnosti se rybářský revír, na němž k přestupku došlo, nachází. Hlášenku o přestupku zašle RS té MO, kde je přestupce členem. Kárný orgán MO je povinen bezodkladně sdělit sekretariátu příslušného územního svazu výsledek pravomocně skončeného kárného řízení; ke zprávě připojí kopii rozhodnutí kárného orgánu. Zadržená povolenka bude rybáři vrácena podle výsledků kárného řízení.