Legislativa

Rybářský řád pro rok 2019

Zákon o rybářství č. 99/2004 Sb.

Prováděcí vyhláška k zákonu o rybářství č. 197/2004 Sb. + přílohy


 

Bližší podmínky výkonu
rybářského práva na revírech ČRS

§ 13 odstavec 9 zákona č. 99/2004 Sb.

I. Doby hájení některých dalších živočichů

Celoročně jsou hájeni:

1. losos obecný,

2. celoročně jsou chráněni dle vyhlášky č. 395/92 Sb. (jedná se pouze o seznam vybraných druhů živočichů):

a) mihulovci a ryby: cejn perleťový, drsek menší, drsek větší, hrouzek Kesslerův, jelec jesen, ježdík žlutý, mihule potoční, mihule ukrajinská, mník jednovousý, ostrucha křivočará, ouklejka pruhovaná, piskoř pruhovaný, plotice lesklá, sekavčík horský, sekavec písečný, střevle potoční, vranka obecná, vranka pruhoploutvá,
b) bezobratlí: rak kamenáč, rak říční, rak bahenní, perlorodka říční, velevrub malířský a škeble rybničná,
c) obojživelníci.

II. Osoba provádějící lov je povinna

a) mít při lovu vyprošťovač háčků, míru pro zjištění délky ryb a podběrák,

b) zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) před zahájením lovu ryb na mimopstruhovém i pstruhovém rybářském revíru datum lovu a číslo revíru,

c) řádně zapisovat do oddílu II. povolenky pouze údaje o ulovených a přisvojených rybách a jejich skutečné hmotnosti (tzn. nezapisovat vrácené a nepřisvojené ryby nebo neulovené ryby),

d) pokud si nepřivlastní v daném revíru v daném kalendářním dnu žádnou ulovenou rybu proškrtnout vodorovnou čárou nesmazatelným způsobem v oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) příslušný řádek nejpozději před zahájením lovu v jiném revíru nebo v dalším dnu,

e) po skončení platnosti povolenky proškrtnout nesmazatelným způsobem nevyplněné řádky v oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků a Sumář úlovků a docházek). Řádky se nemusí proškrtávat jednotlivě,

f) umožnit rybářské stráži zápis o provedené kontrole do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků),

g) vrátit do 15 dnů po skončení platnosti povolenky k lovu ryb oddíl I a II povolenky organizaci, která ji vydala.

III. Lov na mimopstruhových rybářských revírech

Nejmenší lovná míra lipana podhorního (Thymallus thymallus) je zvýšena na 40 cm.

Úlovek lína obecného (Tinca tinca) je omezen na 4 kusy denně.

Zákaz používání dvoj- a trojháčku v období od 1. ledna do 15. června.

Při lovu na umělou mušku a muškařením na revírech mimopstruhových v době od 1. ledna do 15. června:

je povoleno lovit pouze s klasickou muškařskou výbavou skládající se z muškařského prutu, muškařského navijáku, muškařské šňůry a návazce v maximální délce odpovídající dvojnásobku délky používaného prutu a s muškami o maximální velikosti 3 cm. Při lovu na „Tenkaru“ (lov na třepačku) je možné použít pouze prut, návazec a mušku nebo mušky (bez použití navijáku a muškařské šňůry);
každá muška může být vybavena pouze jedním jednoháčkem;
je zakázáno používat jakékoliv zátěže umístěné mimo tělo mušky, stejně tak je zakázáno použití jakýchkoliv plovoucích pomůcek jako kulového plovátka, splávku apod. Nástraha nesmí být vybavena doplňky, které svým pohybem zvyšují dráždivost ryby, např. rotujícím plíškem, vrtulkou nebo gumičkou.

IV. Lov na pstruhových rybářských revírech

Na pstruhových rybářských revírech se zakazuje lov všech druhů ryb od 1. ledna do 15. dubna a od 1. prosince do 31. prosince.

Nejmenší lovná míra lipana podhorního (Thymallus thymallus) je zvýšena na 40 cm.

(Omezení docházky, omezení počtu ponechaných lososovitých ryb a způsobů lovu ryb v kalendářním týdnu, popřípadě další omezení na pstruhových rybářských revírech upravují v rámci svých bližších podmínek výkonu rybářského práva jednotlivé územní svazy.)

V případě lovu ryb na položenou nebo na plavanou musí být všechny ulovené lososovité ryby vráceny zpět do rybářského revíru.

Úlovek lína obecného (Tinca tinca) je omezen na 4 kusy denně.

V. Lov ryb z plavidel

Lov ryb z plavidel je zakázán. Revíry nebo jejich části, kde je lov ryb z plavidel povolen, určuje uživatel rybářského revíru.

Osoba provádějící lov z plavidla nesmí mít nastraženou jinou udici mimo plavidlo.

VI. Lov na bójku

Lov na bójku je lov dravých druhů ryb pomocí povoleného plovoucího zařízení (tzv. bójky). Účelem bójky je udržet nástrahu na zvoleném místě a ve zvolené hloubce.

Při lovu může být použito bójky nebo bójky s pomocnou bójkou; přitom žádná z nich nesmí přesahovat rozměry 15 × 15 × 30 cm. Spojení bójky a pomocné bójky musí umožňovat po záběru a při zdolávaní ryby jejich rozpojení tak, aby pomocná bójka již nebyla spojena s udicí. Po skončení lovu musí být pomocná bójka vytažena z vody.

V případě použití dvou bójek, které jsou pevně propojeny spojkou, nesmí žádná z nich přesahovat rozměry 10 × 10 × 10 cm. Jejich vzájemné propojení může být maximálně do 150 cm.

Za bójky se nesmí používat neopracovaný polystyren a neopracované plastické hmoty (včetně PET lahví). Bójka smí být nastražena pouze tak, aby byla zachována nejméně vnitřní třetina vodní plochy volná pro plavbu, není-li stanoveno jinak.

VII. Chování při lovu

Po příchodu k místu lovu prohlédne osoba provádějící lov místo, z něhož hodlá lovit. Pokud je znečištěno odpadky, před zahájením lovu ryb je uklidí. Osoba provádějící lov je povinna udržovat na místě pořádek a po skončení lovu případné odpadky po sobě uklidit. Je zakázáno ponechávat odpadky na břehu nebo je odhazovat do vody. Za hrubé porušení tohoto ustanovení je považováno, pokud by osoba provádějící lov ryb takto zacházela se skleněným odpadem.

Používání plovoucích a jiných předmětů označujících krmná místa a místa lovu se zakazuje, a to mimo tyčových bójek, které nesmí být napevno ukotveny do dna a po ukončení lovu ryb musí být vytaženy z vody.

Děti do 10 let věku mohou manipulovat s 1 udicí osoby provádějící lov starší 18 let v jejím doprovodu.

Při lovu se zakazuje podsekávání ryb.

Zákaz lovu na srkačku. Za srkačku se považuje krmítko, ke kterému je přímo přivázán návazec s háčkem (případně návazce s háčky).

VIII. Zacházení s ulovenými rybami

Při vylovování ryby je osoba provádějící lov povinna zacházet s ní šetrně. Rybu, která se vrací zpět do vody, je potřeba uvolnit z háčku bez zbytečné manipulace, pokud možno ve vodě. Pokud vězí háček hluboko v jícnu ryby, je nutno jej odstřihnout (odříznout). Za hrubé porušení tohoto ustanovení bude považováno vytahování ulovené ryby po břehu nebo její nešetrné vracení zpět do vody.

Usmrcování ryb se provádí omráčením silným úderem tupým předmětem na temeno hlavy a přetnutím žaberních oblouků nebo přetnutím míchy a cév řezem bezprostředně za hlavou. Pokud osoba provádějící lov ulovenou rybu usmrtí, očistí a zbaví vnitřností, nesmí zbytky vhazovat do vody nebo je ponechat na místě.

Zákaz používání vylovovacího háku (gafu).

IX. Uchovávání ulovených ryb

Pokud osoba provádějící lov uchovává ulovené ryby živé, je povinna mít vlastní vezírek nebo takové zařízení, které umožňuje rybě alespoň minimální pohyb (haltýř, konstrukce potažená síťovinou apod.). Je zakázáno upevňovat ryby provlečením za skřele nebo jiným nešetrným způsobem, popřípadě nechat nezabité ryby uhynout. Ryba uložená ve vezírku nebo jiném zařízení na uchovávání živých ryb je považována za ponechanou. Zakazuje se používat společných zařízení k uchovávání ulovených živých ryb.

Pokud jsou ryby uchovávány ve vezírku nebo jiném zařízení k uchovávání ryb i po skončení lovu, je osoba provádějící lov povinna označit vezírek nebo jiné zařízení k uchovávání ryb štítkem se svým jménem a adresou.

X. Další ustanovení

Uživatel rybářského revíru má oprávnění vyhradit, ve zcela výjimečném případě a po dobu nezbytně nutnou, místa k lovu.

Jednotlivá ustanovení Rybářského řádu se považují i za bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech ČRS ve smyslu ustanovení § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. 

Závazná ustanovení platná NA VŠECH REVÍRECH
sdružených do Společného rybolovu a hospodaření a pro všechny povolenky Českého rybářského svazu, z. s., Jihočeského územního svazu


1. Na jednu územní roční mimopstruhovou a územní roční pstruhovou povolenku je držitel
oprávněn si ponechat maximálně 50 kusů kapra, štiky, candáta, bolena, sumce nebo
jejich kombinace. Po dosažení tohoto limitu ztrácí povolenka platnost na revírech Jiho-
českého územního svazu ČRS. V případě, že držitel povolenky vyčerpá tento limit, je
oprávněn si zakoupit další povolenku. Toto ustanovení neplatí na revírech Rady ČRS:
ÚN Orlík (revír č. 481501), ÚN Trnávka (revír č. 421503), Veslařský kanál Račice (revír
č. 441501), rybník Dolejší (481 999).

2. Hospodář JčÚS nebo jeho zástupce v příslušné MO ČRS může po projednání ve výboru
JčÚS ČRS nebo příslušné MO ČRS hájit část revíru nebo celý revír až po dobu 14 dní od
vysazení ryb, dále po dobu nezbytně nutnou v době nepříznivých podmínek, úhynů ryb,
nebo v dalších odůvodněných případech souvisejících s hospodařením na rybářském
revíru. Tuto skutečnost vyznačí MO ČRS na přístupových cestách tabulemi, v případě
hájení po vysazení nejméně dva dny před vlastním hájením.

3. Hospodář JčÚS nebo jeho zástupce v příslušné MO ČRS nebo jeho zástupce v příslušné
MO ČRS může po projednání ve výboru JčÚS ČRS nebo příslušné MO ČRS z důvodu
konání sportovních akcí hájit celý revír nebo jeho část; tuto skutečnost vyznačí na přístu-
pových cestách tabulemi nejméně jeden týden před konáním akce.

4. Všechny rybářskou stráží zadržené povolenky na rybářských revírech sdružených do spo-
lečného rybolovu a hospodaření doručuje rybářská stráž v zákonné lhůtě 5 (pěti) pracovních
dnů spolu s kopií hlášenky o přestupku sekretariátu toho územního svazu (§ 16 odst. c 1)
zákona č. 99/2004 Sb.), v jehož působnosti se rybářský revír, na němž k přestupku došlo,
nachází. Kopii zadržené povolenky a kopii hlášenky o přestupku zašle sekretariát územního
svazu té místní organizaci, kde je přestupce členem. Kárný orgán místní organizace je po-
vinen bezodkladně sdělit sekretariátu příslušného územního svazu výsledek pravomocně
skončeného kárného řízení, ke zprávě připojí kopii rozhodnutí kárného orgánu. Zadržená
povolenka bude rybáři vrácena v souladu s rozhodnutím kárného orgánu.

5. Pokud má MO ČRS, podílející se na společném rybolovu a hospodaření, ve svém povodí
část revíru se statutem „místního významu“, organizuje si způsob vydávání zvláštních
místních povolenek a evidenci úlovků a sama si hradí i zarybňování.

6. Lovící mladší 15 let, pokud loví na členskou povolenku, je povinen mít u sebe při lovu
svou členskou legitimaci ČRS s vylepenou podobenkou za účelem případného prokázání
totožnosti pokud není schopen prokázat totožnost jiným adekvátním způsobem.

7. Držitel povolenky k lovu je povinen do 15 dnů po skončení platnosti povolenky vrátit oddíl
I a oddíl II povolenky uživateli rybářského revíru, který povolenku vydal.

8. Děti do 10 let věku mohou manipulovat s 1 udicí patřící osobě provádějící lov, která je
starší 18 let, a v jejím doprovodu.

Tato Ostatní závazná ustanovení platná na všech revírech sdružených do Společného rybolovu
a hospodaření a pro všechny povolenky Českého rybářského svazu, z.s., Jihočeského územ-
ního svazu byly projednány a schváleny Územní konferencí JčÚS ČRS dne 15. června 2017.


 

 

Bližší podmínky výkonu rybářského práva
platné NA VŠECH MIMOPSTRUHOVÝCH REVÍRECH ČRS, z. s., Jihočeského územního svazu, sdružených do Společného rybolovu a hospodaření


1. Lipan podhorní (Thymallus thymallus) – nejmenší lovná míra je zvýšena na 40 cm.

2. Parma obecná (Barbus barbus) je hájena celoročně.

3. Sumec velký je hájen v období 1. 1.–15. 6. a v období 1. 11.–31. 12.

4. Okoun říční (Perca fluviatilis) – nejmenší lovná míra je 15 cm.

5. Na všech revírech JčÚS ČRS vložených do Společného rybolovu a hospodaření platí
podmínka, že každý ulovený kapr obecný delší než 70 cm (včetně) se musí bez prodlení
a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru.

6. Za nástražní rybu nelze použít vyjmenované druhy ryb (kapr, štika, candát, sumec, bolen).

7. Při lovu platí zákaz používání jakýchkoliv skleněných nádob k rybářským účelům
(nástrahy, návnady, osvětlení apod.), pokud nejsou originální součástí výrobku. Za hrubé
porušení rybářského řádu bude považováno jejich ponechání v přírodě.

8. V rybářských revírech se zakazuje lov i v místech, kde se nahromadily ryby za povodňo-
vého stavu.

9. Na rybářských revírech, kde je zakázáno vnadění, je zákaz vhazování návnady do vody
jakýmkoliv způsobem včetně pomocí krmítek

10. Při lovu na umělou mušku (Příloha č. 7 Vyhlášky 197/2004 Sb., bod C) je od 1.1. do
15.6. povoleno lovit pouze s klasickou muškařskou výbavou skládající se z muškařského
prutu, muškařského navijáku, muškařské šňůry a návazce v maximální délce odpovídající
dvojnásobné délce používaného prutu a s nástrahami v maximální velikosti 3 cm. Je
zakázáno používat jakékoliv zátěže umístěné mimo tělo mušky, stejně tak je zakázáno
použití jakýchkoliv plovoucích zařízení jako je kulové plovátko, splávek apod. Je zakázáno
lovit pomocí „dřívka“ a metodou „bagr“ (včetně dvou a více rybářů lovících těsně vedle
sebe). Je zakázáno lovit na jakékoliv gumové nástrahy typu twister, ripper, banjo apod.,
Lov na tyto nástrahy je považován za přívlač při použití jakékoliv výbavy. Je dovoleno
používat pouze jednoháčky. Dvojháčky a trojháčky jsou zakázány. Je zakázáno vybavovat
nástrahy doplňky, které svým pohybem zvyšují dráždivost pro ryby, například rotující
plíšek, vrtulka nebo gumička. Při lovu na „Tenkaru“ je možné použít pouze prut a návazec
(není používán žádný naviják a muškařská šňůra). Při lovu zachovávají osoby provádějící
lov mezi sebou vzdálenost nejméně 20 m, pokud se nedohodnou na menší.

11. Lov muškařením (Příloha č. 7 Vyhlášky 197/2004 Sb., bod D) je od 1.1. do 15.6. zakázán.

12. Uchovávání živých ryb je povoleno výhradně ve vlastním dostatečně prostorném vezírku,
po skončení lovu je nutno vezírek označit štítkem se svým jménem a adresou. Haltýře
jsou zakázány! Nástražní rybky je možné uchovávat v nádobě, jejíž vnější rozměr nepře-
sahuje ani v jednom směru 50 cm.

13. Druhy ryb, které mají stanovenu lovnou míru, je dovoleno porcovat až po odchodu od vody.

14. Všechny bóje používané k lovu a k označení krmných míst musí být po skončení doby
lovu odstraněny.

Tyto bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na mimopstruhových revírech sdru-
žených do Společného rybolovu a hospodaření ČRS, z.s., Jihočeského územního svazu byly
projednány a schváleny Územní konferencí dne 15. června 2017.


 

 

Bližší podmínky výkonu rybářského práva
platné NA VŠECH PSTRUHOVÝCH REVÍRECH ČRS, z. s., Jihočeského územního svazu,sdružených do Společného rybolovu a hospodaření


1. Lipan podhorní (Thymallus thymallus) – nejmenší lovná míra je zvýšena na 40 cm.

2. Parma obecná (Barbus barbus) je hájena celoročně.

3. Na všech revírech JčÚS ČRS, vložených do Společného rybolovu a hospodaření, platí
podmínka, že každý ulovený kapr obecný delší než 70 cm (včetně) se musí bez prodlení
a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru.

4. Na pstruhových revírech Jihočeského územního svazu je možno lovit všemi způsoby
lovu, povolenými v daném období roku sedm dní v kalendářním týdnu. Přivlastňovat si
ryby lososovité (pstruh obecný (Salmo trutta), pstruh duhový /Oncorhynchus mykiss/,
siven americký (Salvelinus fontinalis), lipan podhorní (Thymallus thymallus) je možno
pouze tři dny v kalendářním týdnu.

5. Osoba provádějící lov si smí v jednom kalendářním dni ponechat v povoleném limitu
pouze jednu lososovitou rybu, jejíž celková délka přesáhla 45 cm.

6. Na pstruhových revírech JčÚS ČRS České Budějovice je povolen lov ryb na nástrahy vy-
bavené pouze háčky bez protihrotu nebo se zamáčknutým protihrotem. Platí pro všechny
povolené způsoby lovu ryb na udici.

7. Při lovu na umělou mušku (Příloha č. 7 Vyhlášky 197/2004 Sb., bod C) je od 1. 9. do
30. 11. povoleno lovit pouze s klasickou muškařskou výbavou skládající se z muškař-
ského prutu, muškařského navijáku, muškařské šňůry a návazce v maximální délce
odpovídající dvojnásobné délce používaného prutu. Je zakázáno používat jakékoliv zátěže
umístěné mimo tělo mušky, stejně tak je zakázáno použití jakýchkoliv plovoucích zaříze-
ní, jako je kulové plovátko, splávek apod. Je zakázáno lovit pomocí „dřívka“ a metodou
„bagr“ (včetně dvou a více rybářů lovících těsně vedle sebe). Je zakázáno lovit na jakéko-
liv gumové nástrahy typu twister, ripper, banjo apod., lov na tyto nástrahy je považován
za přívlač při použití jakékoliv výbavy. Je dovoleno používat pouze jednoháčky. Dvojháčky
a trojháčky jsou zakázány. Je zakázáno vybavovat nástrahy doplňky, které svým pohybem
zvyšují dráždivost pro ryby, například rotující plíšek, vrtulka nebo gumička. Při lovu na
„Tenkaru“ je možné použít pouze prut a návazec (není používán žádný naviják a muškař-
ská šňůra). Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně
20 m, pokud se nedohodnou na menší.

8. Na nádržích Soběnov (revír č. 423 010), Žumberk (revír č. 423 037), Dobrkovská Lhotka
(revír č. 423 037), Humenice (revír č. 423 036) a Besednice (revír č. 423 022) je zakázáno
vnadění včetně používání krmítek.

9. Při lovu platí zákaz používání jakýchkoliv skleněných nádob k rybářským účelům (ná-
strahy, návnady, osvětlení apod.), pokud nejsou originální součástí výrobku. Za hrubé
porušení rybářského řádu bude považováno jejich ponechání v přírodě.

10. V rybářských revírech se zakazuje lov i v místech, kde se nahromadily ryby za povodňo-
vého stavu.

11. Na rybářských revírech, kde je zakázáno vnadění, je zákaz vhazování návnady do vody
jakýmkoliv způsobem včetně pomocí krmítek.

12. Uchovávání živých ryb je povoleno výhradně ve vlastním dostatečně prostorném vezírku,
60
Pstruhové revírypo skončení lovu je nutno vezírek s ponechanými rybami označit štítkem se svým jmé-
nem a adresou. Haltýře jsou zakázány! Nástražní rybky je možné uchovávat v nádobě, jejíž
vnější rozměr nepřesahuje ani v jednom směru 50 cm.

13. Druhy ryb, které mají stanovenu lovnou míru, je dovoleno porcovat až po odchodu od vody.

Tyto bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na mimopstruhových revírech sdruže-
ných do Společného rybolovu a hospodaření Českého rybářského svazu, z.s., Jihočeského
územního svazu byly projednány a schváleny Územní konferencí dne 15. června 2017.Soupis
pstruhových revírů Jihočeského územního svazu